Leasing-Experts

Kurs Leasing-Experts SA ostatnio dramatycznie spadał. Z maxa w połowie lipca 4,34 zł teraz jest już poniżej 1 zł. Dziś mniejszościowych akcjonariuszy zmroziła informacja, że akcje spółki mają być wycofane z obrotu giełdowego.

Kurs

źródło: stooq.pl

Czasem tak jest, że nie ma żadnych informacji, a kurs leci. Na forach pojawiają się posty: “kupuj, tak nisko jeszcze nie było“. A potem nagle pokazuje się jakieś negatywne info.

Akcje Leasing-Experts bardzo dobrze radziły sobie na NewConnect od czasu debiutu pod koniec 2013 r. Spółka pokazywała dobre wyniki, zwiększała swój portfel i zachęcała do siebie swoją strategią – działanie w niszy leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Wyemitowała też kilka serii obligacji.
Duży cios dla kursu akcji przyszedł w momencie ogłoszenia nowej emisji akcji, a właściwie ceny emisyjnej w połowie listopada. Trudno powiedzieć, czym kierował się Zarząd podejmując decyzję o cenie 1,5 zł, gdy kurs na rynku wynosił ok. 2,5 zł. Doprowadziło to do dużej przeceny i co gorsze utraty wiarygodności. Ostatecznie okazało się, że emisja została odwołana. Pieniędzy nie było, a smród pozostał.
Biznes
Spółka ma 2 gałęzie biznesu – z jednej strony jest to broker leasingowy, który poprzez sieć blisko 100 oddziałów zawiera umowy leasingu na rzecz innych. Druga gałąź to fundusz leasingowy nieruchomościowy.  Ciekawe szukanie swojej niszy w leasingu nieruchomości do 1 mln zł okazało się właściwie pustosłowiem.
Spółka zawarła 2 umowy leasingu z Rank Progress na kwotę przekraczającą 9 mln zł. Zgodnie z informacją na stronie (powyższa tabela – portfel) stanowi to ponad 70% całej wartości portfela.
Zatem Leasing-Experts stał się w znacznym stopniu uzależniony od terminowości spłat rat leasingowych przez Rank Progress, do którego inwestorzy podchodzą z nieufnością, o czym świadczy poniższy wykres kursu akcji.
źródło: stooq.pl
Co dalej?
Przydałoby się kilka słów wyjaśnień od Prezesa i głównego akcjonariusza. Interesuje to zarówno akcjonariuszy, jak i obligatariuszy, którzy powierzyli swoje pieniądze spółce publicznej, która za chwilę taką przestanie być.
Posiadaczy akcji najbardziej interesuje, co dalej będzie się działo z ich akcjami. Zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu możliwe jest na podstawie art.91ustawy o ofercie publicznej. 
1.
Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu
(zniesienie dematerializacji akcji), jeżeli zostały spełnione warunki
określone w ust. 5-8.
2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania
obowiązkom wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną
akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4. W
decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż
miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje.
3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o
którym mowa w ust. 2.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli
walne zgromadzenie spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego,
podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji.
Do wniosku należy
dołączyć odpis uchwały.
5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia
uchwały, o której mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie
określonym w art. 400 nadzwyczajne walne zgromadzenie – sposoby zwołania, § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie stosuje się.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad
sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do
uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej
spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy
. Do wezwania stosuje
się odpowiednio przepisy art 77-79.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad
walnego zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w
ust. 4, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem
żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 6, jedynie w
drodze tego wezwania.
 
A więc teraz będzie NWZA, które zapewne taką uchwałę podejmie. Powinno nastąpić także wezwanie do sprzedaży akcji. I najciekawsze pytanie brzmi – po ile zostaną te akcje odkupione.
A kto nie weźmie udziału, ten pozostanie akcjonariuszem spółki niepublicznej.
Przypomina mi się przypadek Permedii – tam na forum bankier.pl sporo dyskutowano o aspektach prawnych i ogólnie niezadowoleniu z wycofania akcji (link).

8 myśli na temat “Leasing-Experts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.